Om Anonyma Narkomaner

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

Medlemskap i Anonyma Narkomaner

Anonyma Narkomaner är kostnadsfritt och helt utan krav. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda droger. I praktiken bestämmer varje beroende själv om och när han eller hon vill bli medlem. Anonyma Narkomaner är helt självförsörjande, både vad gäller ekonomiska medel och arbete i föreningen.

Hela verksamheten bygger på frivilliga bidrag och ideellt arbete (s.k. NA service) från medlemmar. Det finns inga krav på att hjälpa till men många medlemmar har funnit ett stort värde i att göra service. Att bidra till NA genom att göra service är ett tillfälle att lära känna varandra utanför mötena och bygga upp nätverk av drogfria vänner, samtidigt som osjälviska handlingar främjar tillfrisknandeprocessen.

Den grundläggande utgångspunkten i anonymitet gör det möjligt för en beroende att närvara på möten utan rädsla för juridiska eller sociala följder. Detta är ett viktigt övervägande för en beroende som tänker gå på ett möte för första gången.

Anonymiteten ger också en atmosfär av jämlikhet på möten. Den bidrar till att försäkra att ingen individs personlighet eller bakgrund bedöms som viktigare än budskapet om tillfrisknande inom NA.

Typiskt sett består ett NA möte av en grupp tillfrisknande beroende som öppet berättar för varandra om sina framgångar och motgångar med att inte använda droger. Medlemmar talar ofta om att med hjälp av Anonyma Narkomaners tolv steg för tillfrisknande klara av utmaningar i vardagen.

Mötet organiseras ofta av en medlem som valts att ansvara för ordningen under mötet. Denne ser till att våra inledande texter läses, att medaljer för drogfri tid delas ut och att mötet håller sig inom ramen för Anonyma Narkomaners 12 traditioner. Efter mötet tar många medlemmar tillfälle att lära känna varandra och bygga upp nya drogfria sociala nätverk.

Följande frågor har skrivits av tillfrisknande beroende i Anonyma Narkomaner. Om du tvekar om du är en beroende eller ej, ge dig tid att läsa igenom följande frågor och besvara dem så ärligt du kan.

 • Använder du någonsin droger ensam?
 • Har du någonsin ersatt en drog med en annan för att du trott att en viss drog var ditt problem?
 • Har du någonsin stulit droger eller stulit för att kunna skaffa droger?
 • Har du någon gång tagit en drog för att få bukt med effekterna av en annan?
 • Har du någonsin använt en drog utan att veta vad det var eller hur den skulle påverka dig?
 • Har du någon gång ljugit om vad eller hur mycket du använder?
 • Sätter du inköp av droger före dina ekonomiska åtaganden?
 • Har du någonsin försökt att sluta eller kontrollera ditt användande?
 • Stör användandet dina sömn- och matvanor?
 • Blir du vettskrämd av tanken på att drogerna kan ta slut?
 • Gör ditt användande av droger familjelivet olyckligt?
 • Har du någonsin tyckt att du inte passar in eller inte kan ha kul utan droger?
 • Har du någonsin försvarat, känt skuld eller skämts för ditt användande?
 • Tänker du mycket på droger?
 • Har användandet påverkat dina sexuella relationer?
 • Har du någon gång använt andra droger än dem du föredrog?
 • Har du någonsin använt droger på grund av känslomässig smärta eller stress?
 • Fortsätter du att använda trots negativa konsekvenser?
 • Tror du att du kanske har problem med droger?

Svarar du ja på någon av dessa frågor så kanske Anonyma Narkomaner kan hjälpa dig.

Att ha en sponsor är en fundamental del av tillfrisknandeprocessen i Anonyma Narkomaner. En sponsor är en annan, mer erfaren NA medlem, som hjälper den nyare medlemmen att tillfriskna med hjälp av Anonyma Narkomaners 12 steg. Sponsorn är inte en anställd rådgivare eller professionell terapeut, sponsorn är heller inte ansvarig för den nyare medlemmens drogfrihet. Sponsorn är emellertid en vital del av processen då en beroende lär sig leva utan droger. Att arbeta i Anonyma Narkomaners 12 steg för tillfriskande är en process.

Framstegen sker gradvis, inte över en natt. Huvuddragen i vårt program är att först komma till insikt om att vi är maktlösa inför drogerna, att vi förlorat kontrollen över våra liv. Att vi för fortsatt drogfrihet behöver hjälp av något starkare än vi själva. Vi börjar ta emot den hjälpen och börjar sedan städa upp i vårt förflutna genom att inventera våra känslor och tankar. Vi finner mönster av karaktärsdefekter som vi gradvis byter ut mot nya idéer.

När vi gått igenom processen av att förändra oss själva börjar vi gottgöra dem vi skadat genom vårt beroende. Vi inför rutinen att fortsätta detta arbete varje dag och till sist försöker vi föra budskapet om tillfrisknande vidare till de beroende som fortfarande lider genom att fortsätta gå på möten och dela med oss av våra erfarenheter och genom att delta i NA-service. För djupare förståelse av de tolv stegen hänvisas till vår bok Basic text.

Det bästa sättet för dig som anhörig att få veta mer om Anonyma Narkomaner är att själv närvara vid ett NA möte. De flesta NA grupper erbjuder regelbundet möten som är öppna för vänner och familj. Slutna möten är däremot enbart tillgängliga för dem som tror sig ha problem med droger. Om ett möte är öppet eller slutet framgår av möteslistan.

Total avhållsamhet

Anonyma Narkomaner är ett program med total avhållsamhet från alla droger, inklusive alkohol. Anonyma Narkomaner har ingen åsikt om ordinerad medicin. Det kan vara svårt och förvirrande för en beroende och de anhöriga när den beroende råkar ut för en sjukdom eller olycka som kräver medicinering eller smärtlindring. Tyvärr finns inga enkla svar på detta dilemma, pamfletten I sjukdomstider erbjuder en del erfarenheter och vägledning.

Tillfrisknande och återfall

Vår erfarenhet är att ingen beroende som helhjärtat följer Anonyma Narkomaners program återfaller i missbruk. För många är ett återfall ändå en realitet i den tidiga tillfrisknandeprocessen. Ett återfall kan vara den händelsen som till slut får en beroende att inse allvaret i sin situation och kapitulera inför drogerna en gång för alla. Det finns ingenting som säger att en beroende inte kan resa sig efter ett återfall och därefter åtnjuta en livstid av drogfrihet.

Stöd för anhöriga

Anonyma Narkomaner är en gemenskap av beroende som hjälper varandra att förbli drogfria. Vi tillhandahåller inget stöd för medberoende. Andra gemenskaper är dock specialiserade på stöd för anhöriga. Några av dessa är Nar-Anon, Al-Anon och ACA. Anonyma Narkomaner har inget samband med dessa gemenskaper, de nämns endast här i en anda av samarbete.

Länktips för anhöriga:

Nar-Anon Al-Anon ACA

På den här sidan har vi samlat alla våra informationspamfletter som ligger till grund för vårt tillfrisknande i beroendesjukdomen. Dessa informationspamfletter finns ofta att få gratis på många gruppers möten. Denna litteratur är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.

Läskort för grupper

Läskorten som finns här nedan läses på de flesta av våra möten. Alla grupper läser dock inte allihop och ordningen kan variera. Många av oss har funnit att orden och meningarna som vi hör så ofta sätter sig i minnet och hjälper oss att hantera vardagens med- och motgångar.

Informationsamfletter (IP)

Informationen i pamfletterna nedan är hämtad antingen från vår bok “Basic Text” eller skriven speciellt för ändamålet och har godkänts av alla grupper på världsservicekonferensen som hålls vartannat år.

Övrigt

Här följer lite vanliga termer som är bra att känna till när du läser vår litteratur och våra berättelser.

Beroende – en person som identifierar sig som beroende.

Basic Text – boken som innehåller våra kärntankar och heter Anonyma Narkomaner.

Drogfri– avhållsamhet från droger.

Grupp – medlemmar som håller ett eller flera regelbundet tidsbestämda möten.

Högre makt– kärleksfull kraft som hjälper en medlem att förbli drogfri och tillfriskna.

Pamfletter – informationstexter om NA.

Läskort– de färgglada korten vi läser på våra möten.

Nykomling – ny medlem i NA.

Återfall– när en svacka i tillfrisknande resulterar i en återgång till droganvändande.

Dela – erbjuda personliga tankar och erfarenhet av beroende och tillfrisknande.

Sponsor – erfaren medlem som ger vägledning och stöd till andra medlemmar.

Betrodda tjänare– medlemmar som har åtagit sig servicefunktioner i NA.

GSR Gruppservicerepresentant Representerar sin hemmagrupp i distriktet

RKM Regionkommittémedlem Representerar sitt distrikt i regionen

UKSAM Underkommittésamordnare Samordnare som organiserar varje underkommitté

OR Offentliga relationer Underkommitté som organiserar kontakten med allmänheten

TS Telefonservice Underkommitté som organiserar telefonservice

LDK Litteraturdistributionskommitté Underkommitté som ansvarar för försäljning av vår litteratur

WEBBEN Sveriges regionala webkommitté Underkommitté som ansvarar för NA´s hemsida och dess möteslista

RSK Regionsservicekommitté Regionens beslutande organ

SK Servicekonferens Årsmöte i regionen där både GSR:er och RKM:er deltar

RD Regiondelegat Regionens representant i världen

EDM European delegate meeting Ett forum för regioner inom Europa, ett så kallat ”zonforum”

WSC World service conference Det beslutande organet för NA världen

WSO World service office Världsservicekontoret, ansvarar bl.a. för att producera litteratur

NAWS NA World Services Det juridiska namnet på världsservicen

(BF) – Barnfritt – Inga barn på detta möte

(BT) – Barntillåtet – Barn är välkomna på detta möte

(DF) – Djurfritt – Djur är inte välkomna

(DT) – Djurvänligt – Djur är tillåtna på detta möte.

(EN) – Engelskspråkigt – Engelsktalande möte

(H) – Rullstolsvänlig lokal – Lokalen är tillgänglig med rullstol

(HBTQIA+) – HBTQIA+ möte – Främst avsett för HBTQIA+ personer

(IB) – Icke binära – Främst avsett för icke binära

(K) – Kvinnomöte – Främst avsett för kvinnor

(M) – Mansmöte – Främst avsett för män

(PER) – Persiskspråkigt – Persisktalande möte

(S) – Slutet möte – Endast för dom som identifierar sig som beroende eller tror sig ha problem med droger

(VM) – Virtuellt möte – Online-möte

(YP) – Young People – Främst för unga beroende

(Ö) – Öppet möte – Öppna möten kan vem som helst som är intresserad komma till

(ÖF) – Öppet första – Mötet är öppet den första veckan varje månad, alla är välkomna

(Ö2) – Öppet andra – Mötet är öppet den andra veckan varje månad, alla är välkomna

(Ö3) – Öppet tredje – Mötet är öppet den tredje veckan varje månad, alla är välkomna

(Ö4) – Öppet fjärde – Mötet är öppet den fjärde veckan varje månad, alla är välkomna

(Ö5) – Öppet femte – Mötet är öppet den femte veckan varje månad, alla är välkomna

(ÖS) – Öppet sista – Mötet är öppet den sista veckan varje månad, alla är välkomna

Vad är Anonyma Narkomaners program?

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.

Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans.

Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att de fungerar.

Läs mer