VANLIGA TERMER INOM NA

 • Beroende – en person med beroendesjukdomen.
 • Basic Text – boken som innehåller våra kärntankar och heter Anonyma Narkomaner.
 • Drogfri – avhållsam från droger (inkluderar inte föreskriven medicin).
 • Slutet möte – möte för beroende eller människor som tror sig ha ett drogproblem.
 • Grupp  – medlemmar som håller ett eller flera regelbundet tidsbestämda möten.
 • Högre makt – vilken kärleksfull kraft som helst som hjälper en medlem att förbli drogfri och söka tillfrisknande.
 • Pamfletter – informationstexter om NA.
 • Nykomling – ny medlem i NA.
 • Öppna möten – möten som välkomnar intresserade icke-medlemmar att delta.
 • Återfall – när en svacka i tillfrisknande resulterar i en kort eller lång återgång till droganvändande.
 • Dela – erbjuda personliga tankar och erfarenhet av beroende och tillfrisknande.
 • Sponsor – erfaren medlem som ger vägledning och stöd till andra medlemmar.
 • Betrodda tjänare – medlemmar som har åtagit sig servicefunktioner i NA.

FÖRKORTNINGAR

 • GSR Gruppservicerepresentant
  Representerar sin hemmagrupp i distriktet
 • OR Offentliga relationer
  Underkommitté som organiserar kontakten med allmänheten
 • TS Telefonservice
  Underkommitté som organiserar telefonservice
 • LDK Litteraturdistributionskommitté
  Underkommitté som ansvarar för försäljning av vår litteratur
 • SRWK Sveriges regionala webkommitté
  Underkommitté som ansvarar för NA´s hemsida och dess möteslista
 • RSK Regionsservicekommitté
  Regionens beslutande organ
 • SK Servicekonferens
  Årsmöte i regionen där både GSR:er och RKM:er deltar
 • RD Regiondelegat
  Regionens representant i världen
 • EDM European delegate meeting
  Ett forum för regioner inom Europa, ett så kallat ”zonforum”
 • WSC World service conference
  Det beslutande organet för NA världen
 • WSO World service office
  Världsservicekontoret, ansvarar bl.a. för att producera litteratur
 • NAWS NA World Services
  Det juridiska namnet på världsservicen